THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 55 /2005/TTLT-BNV-VPCP Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản- Ngày đăng: 22/10/2009
Admin
*DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 ĐÃ CÓ LỚP
*THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015
*Lịch chuyển trường của học sinh THPT năm học 2014-2015
Để công tác giải quyết chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (THPT) năm học 2014-2015 được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) thực hiện một số nội dung sau đây
*"DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ COI THI
*Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?


 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Tìm bài viết