THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 55 /2005/TTLT-BNV-VPCP Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản- Ngày đăng: 22/10/2009
Admin
*THỜI KHÓA BIỂU LẦN THỨ 14 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
Kính mời Thầy, Cô và các em xem và thực hiện
*ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II KHỐI 11 và KHỐI 10 NĂM HỌC 2015-2016
Kính mời Thầy/Cô và các em xem dể thực hiện
*LỊCH THI HỌC KỲ II KHỐI 12 NĂM HỌC 2015-2016
Knhs mời Thầy, CÔ và các em xem
*Ban hành các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Thực hiện Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa 12, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ Ngành đã ban hành các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.
*ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II K12 NĂM HỌC 2015-2016
Kính mời Thầy, Cô và các em xem và thực hiện
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?


 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Tìm bài viết